Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on tukea kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja huolehtia lapsiperheille tarkoitetuista sosiaalipalveluista sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut tarjoavat tukea erilaisissa pulmallisissa tilanteissa, kuten pitkittyneessä työttömyydessä, taloudellisissa vaikeuksissa, päihde-, mielenterveys- ja asumisongelmissa sekä yleisistä arjen asioista selviytymiseen. Palveluihin liittyy neuvonta, ohjaus, tuki ja apua sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien selvittämisessä.

Lapsi- ja perhepalvelut huolehtivat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Perheille kohdennetut palvelut tukevat vanhempia tai muita huoltajia lasten hyvinvoinnin ja kasvatuksen turvaamisessa. Lapsiperheiden palveluista huolehditaan lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, perheneuvolassa ja perheoikeudellisissa palveluissa. Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee vanhempia ja huoltajia silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua hyvinvointia uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta ja avun tarve.


Perhe- ja sosiaalipalveluita johtaa:


Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat seuraaviin tehtäväalueisiin: