Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä kuten itsenäistä selviytymistä arjen toiminnoista, osallistumismahdollisuuksia, opiskeluedellytyksiä tai työllistymistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita ovat mm. fysio-, toiminta-, puhe- ja lymfaterapia. Lääkinnällinen kuntoutus on osa sairaanhoitoa ja sen järjestämisestä huolehtii kunta tai kuntayhtymä. Palvelut tulee järjestää sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve kunnassa tai kuntayhtymän alueella edellyttää.


Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiksi määritellään henkilöt, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia, pitkäaikaisia toimintakyvyn rajoituksia ja joilla on erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista arjen toiminnoista ja joiden kuntoutustarve on jatkuvaa.


Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka laatii omalääkäri ja muu julkinen hoitava taho. Suositus voi olla myös muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä.


Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi mm. Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Ensisijainen järjestäjätaho selvitetään.


Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä

Kessoten moniammatillinen lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä kokoontuu kuukausittain päättämään maksusitoumusten myöntämisestä omana toimintana tai ostopalveluna toteutettavaan terapiaan. Täysi-ikäinen kuntoutuja maksaa terapiakäynneistä omavastuuosuuden 11,60 € / käynti tai 12,20 € / kotikäynti. Jatkossa käyttöön tulee palveluseteli.

Kuntoutustyöryhmään osallistuvat avohoidon ylilääkäri Susanna Holmlund, lastenneurologi Auri Rantanen, fysioterapian osastonhoitaja Eeva-Kaisa Kuusisto, puheterapeutti Julia Korpela, vs. johtava psykologi Riikka Turku (konsultoitavissa), fysioterapeutti Tanja Perälä ja työryhmää koordinoivana kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala 044 9067558.


Seuraavat lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutustyöryhmän kokousajankohdat

Tiistai 27.9.2022
Tiistai 18.10.2022
Tiistai 15.11.2022
Tiistai 13.12.2022

Lähteet

Kansanterveyslaki
Terveydenhuoltolaki
Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1991/1051
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija