Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Vastuut 

Työnantajan vastuulla on 

 • huolehtia, että toimintamalli otetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin 
 • huolehtia, että päihdehaittatilanteita käsitellään luottamuksellisesti, kannustavasti ja tasapuolisesti 
 • järjestää henkilöstölle koulutusta päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin 
 • tarjota työterveyshuollon kautta apua päihdeongelmiin 
 • seurata ja arvioida tämän ohjelman toteutumista yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa

Jokaisen työntekijän vastuulla on 

 • noudattaa sovittuja, päihteitä koskevia sääntöjä 
 • hakea apua päihdeongelmiinsa 
 • ilmoittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitoista esimiehelle

Esimiesten vastuulla on 

 • perehdyttää alaisensa Päihteetön terveyskeskus -toimintamalliin
 • puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteisiin 
 • ohjata työntekijä työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkykynsä parantamiseksi 
 • selvittää hoitoonohjauskokouksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta 
 • tehdä hoitositoumus hoitoon ohjattavan kanssa 
 • sopia tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana 

Työsuojeluhenkilöstön vastuulla on 

 • kartoittaa työpaikan päihdeasioiden tilannetta 
 • suunnitella työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia osana työsuojelun toimintaohjelmaa 

Työterveyshuollon vastuulla on 

 • tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hoitoa 
 • toimia hoitoonohjaustilanteissa asiantuntijana ja tukea kuntoutujan paluuta työhön 
 • toimia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena


Linkit

Päihdelinkki-sivuston alkoholiin liittyviä testejä:
AUDIT-testi
Alkoholiriippuvuustesti
Annoslaskuri
Juomatapatesti
Kertakäytön raja -laskuri
Promillelaskuri
Viikkolaskuri

Päihdelinkki-sivuston huumeisiin liittyviä testejä:DUDIT-testi
DAST20-huumeidenkäyttötesti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Taitolaji-sivuston linkkejä:
Sosiaalisen vastuun testi
Muutoksen avaimia