Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus

Klikkaa suuremmaksi!

Pääsääntönä on edetä toimintamallin mukaisessa järjestyksessä (kuvio 1). Lisäksi sovelletaan kuntayhtymän Huomautus–varoitus -mallia ja todetaan, että tilanteen jatkuminen voi johtaa palvelussuhteen päättymiseen. Tapauskohtaisesti järjestyksestä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, jos kyse on törkeästä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta tai jos työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai esiintyy siellä päihtyneenä. Tällöin työnantaja voi purkaa palvelussuhteen.  

Esimies ohjaa päihteiden väärinkäyttäjän hoitoon vain kerran. Toinen väärinkäyttötilanne johtaa palvelussuhteen irtisanomis- tai purkamismenettelyyn. Mikäli edellisestä väärinkäyttötapauksen toteamishetkestä tai hoitoonohjauksen päättymisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, käsitellään päihdeongelma uutena tapauksena. 

Prosessimaisesti etenevän toimintatavan tarkoituksena on tukea työntekijää tunnistamaan alkoholin käyttönsä haitallisuus ja ottamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta mahdollisimman nopeasti. Keskustelujen ja toimenpiteiden välinen seuranta-aika on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen. Keskusteluista kirjataan muistiot (liite 2).

1. keskustelu

Osallistujat:
työntekijä, jonka työkyvyn heikkeneminen mahdollisen päihdeongelman vuoksi huolestuttaa
esimies

Käsitellään ja kirjataan muistioon:
Työkäyttäytymisen ongelmat yksityiskohtaisesti.
Toivottu muutos ja aikataulu.
Työntekijän näkemys tilanteesta.
Tarjotaan mahdollisuutta käyttää työterveyshuoltoa avuksi tilanteessaan.
Kurinpitomenettely ja seuraamukset, jos toivottu muutos ei toteudu aikataulussaan.

Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita.

2. keskustelu

Osallistujat:
työntekijä ja esimies
työterveyshoitaja ja/tai työsuojeluvaltuutettu tai muu työntekijän toivoma henkilö

Kerrataan edellä käsitellyt asiat ja uudet työkäyttäytymisen ongelmat. Kirjataan muistio.
Annetaan suullinen huomautus, joka kirjataan muistiin.
Nämä keskustelut ovat myös työsopimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, joita ennen työsuhdetta ei voida ryhtyä päättämään.
Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita.

3. keskustelu

Osallistujat:
samat kuin aiemmissa keskusteluissa

Kerrataan kaikki työkäyttäytymisen yksityiskohdat ja korjausyritykset. Todetaan, että tilanteen jatkuminen johtaa kurinpitotoimiin ja irtisanomiseen. 

Ehdotetaan hoitositoumusta, jonka tavoite on auttaa työntekijää pääsemään eroon ongelmallisesta ja haittoja aiheuttavasta päihteiden käytöstä. Huumeongelmaisen kohdalla hoidon tavoitteena on huumeiden käytön lopettaminen kokonaan.

Esimies ja työntekijä tekevät hoitositoumuksen (liite 3), johon kirjataan sopimuksen aihe, tiedonkulku, sopimuksen kestoaika, seurantapalaverit ja toiminta, jos työntekijä rikkoo hoitosopimusta. Sitoumuksen allekirjoittavat asianomainen työntekijä ja esimies. Seurantapalavereissa ovat mukana työntekijä, esimies, työterveyshuollon edustaja ja mahdollinen tukihenkilö. Seurantakokoukset toteutetaan hoitositoumuksen mukaisesti.

Hoitositoumuksen tekemisen jälkeen tehdään työkyvyn arviointiin perustuva kuntoutussuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (liite 4). Jos työntekijä on hakeutunut työterveyshuoltoon oma-aloitteisesti, kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä ilman hoitositoumusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää hoitotoimenpiteet, vertaistukiryhmät sekä kuntoutujan työhön paluun tukemiseen liittyvät sovitut käytännöt. Kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä sovitaan, miten esimiehelle tiedotetaan suunnitelman toteutumisesta.

4. keskustelu

Käydään, jos edeltävät keskustelut eivät tuota tulosta, työntekijä ei halua tehdä hoitositoumusta ja kuntoutussuunnitelmaa tai työntekijä on rikkonut hoitositoumusta.

Osallistujat:
työntekijä
luottamushenkilö tai vastaava
esimies

Annetaan kirjallinen varoitus tai päätetään työsuhde, jos varoitus on annettu jo aiemmin työsuhderikkomuksesta.
Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun työntekijän palvelussuhde on jouduttu päättämään päihdeongelman vuoksi, esimies ilmoittaa asiasta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Ladattavat tiedostot:


Linkit

Päihdelinkki-sivuston alkoholiin liittyviä testejä:
AUDIT-testi
Alkoholiriippuvuustesti
Annoslaskuri
Juomatapatesti
Kertakäytön raja -laskuri
Promillelaskuri
Viikkolaskuri

Päihdelinkki-sivuston huumeisiin liittyviä testejä:
DUDIT-testi
DAST20-huumeidenkäyttötesti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Taitolaji-sivuston linkkejä:
Sosiaalisen vastuun testi
Muutoksen avaimia