Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Lähteet

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönanta-jat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML. 2015. Päihdehaitat hallintaan! Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla.

Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. 2011. 

Henkilötietolaki (523/1999).

Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. 2012.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Potilaslaki (785/1992).

Rikoslaki (515/2003).

Työterveyshuoltolaki (760/2004).

Työterveyslaitos. 2013. Päihdeohjelmaopas-malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla.

Työterveyslaitos. 2013. Tee se näin – ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle.

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013).

Linkit

Päihdelinkki-sivuston alkoholiin liittyviä testejä:
AUDIT-testi
Alkoholiriippuvuustesti
Annoslaskuri
Juomatapatesti
Kertakäytön raja -laskuri
Promillelaskuri
Viikkolaskuri

Päihdelinkki-sivuston huumeisiin liittyviä testejä:
DUDIT-testi
DAST20-huumeidenkäyttötesti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Taitolaji-sivuston linkkejä:
Sosiaalisen vastuun testi
Muutoksen avaimia