Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Päihteetön terveyskeskus

Päihteet ja työ

Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat haitat ilmenevät työpaikoilla terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla. Työ ja terveys Suomessa 2012 -kyselytutkimuksen mukaan 39 % työssäkäyvistä miehistä ja 14 % naisista on alkoholin riskikäyttäjiä. Alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset noin 4–6 miljardia euroa vuodessa.

Päihteiden väärinkäyttöä pidetään sairauteen verrattavana tilana, josta on edellytyksiä toipua hoidollisin toimenpitein. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että ongelma tunnistetaan ja siihen puututaan mahdollisimman varhain. Kaikille työpaikoille suositellaan toimintamallia päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, päihdeasioiden käsittelyyn ja hoitoonohjauksen toteuttamiseen.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Työkykyä ylläpitävässä ja kehittävässä toimintastrategiassa on määritelty työkykyä ylläpitävän ja kehittävän toiminnan osa-alueet ja toiminnan kehittämisen avainalueet, tavoitteet ja keinot. Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Kuntayhtymän työsuojelutoiminta ja yksityiskohtaiset painotukset on kuvattu Työsuojelun toimintaohjelmassa. 

Työterveyshuolto järjestää ennaltaehkäisevää ja työkykyä turvaavaa toimintaa sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä tai työssä suoriutumista uhkaavia tekijöitä, tukea henkilöstön työhyvinvointia, helpottaa esimiestyötä käsiteltäessä työkykykysymyksiä, edistää avointa vuorovaikutusta ja lisätä välittämisen kulttuuria työpaikalla. Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille tasapuolisen, riittävän ja oikea-aikaisen työstä selviytymisen tuen.

Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli korvaa 11.6.2004 päivitetyn Harjavallan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallin vuosille 2004–2008. Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin avulla kuntayhtymässä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita päihdehaittoja sekä vähentää päihteiden riskikäytöstä aiheutuvia kustannuksia ja terveyshaittoja. Tavoitteena on työpaikka, jolla ei esiinny päihteiden aiheuttamia ongelmia.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia laadittaessa on hyödynnetty valtakunnallisia suosituksia ja työterveyshuollon asiantuntemusta. Toimintamalli on käsitelty työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken yhteistoimintaelimessä 3.9.2015 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 17.9.2015. 


Ladattavat tiedostot

Linkit

Päihdelinkki-sivuston alkoholiin liittyviä testejä:
AUDIT-testi
Alkoholiriippuvuustesti
Annoslaskuri
Juomatapatesti
Kertakäytön raja -laskuri
Promillelaskuri
Viikkolaskuri

Päihdelinkki-sivuston huumeisiin liittyviä testejä:
DUDIT-testi
DAST20-huumeidenkäyttötesti


Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Taitolaji-sivuston linkkejä:
Sosiaalisen vastuun testi
Muutoksen avaimia