Siirry sisältöön

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta ja avun tarve.

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kehitysvammahuollon palvelut

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukevien henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Tavoitteena on kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun antaminen.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näistä erityishuollon palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho).

Kessotessa järjestetään vammaisten palveluja omana toimintana sekä ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta. Kessotessa on palveluseteli käytössä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisissa asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Näiden palvelujen kuvaukset ja ohjeet ym. sijaitsevat vielä hetken vanhalla sivustolla osoitteessa www.ksthky.fi/vammaispalvelut

 • Vaikeavammaisten palvelut
 • Kuljetuspalvelut
 • Palveluasuminen
 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • Henkilökohtainen apu
 • Päivätoiminta

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • Sopeutumisvalmennus
 • Tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin
 • Muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

Kehitysvammahuollon palvelut

Moniammatillinen vastaanottotoiminta (teksti tulossa)
Työ- ja päivätoiminta (teksti tulossa)

Toimintakeskus Hovipaja
Toimintakeskuksen asiakkaat ovat aikuisia kehitysvammaisia. Heille tarjotaan mielekästä kehitysvammaisten kyvyt ja taidot huomioivaa työ- ja päivätoimintaa. Toiminnalla tuetaan aikuisuutta ja itsenäistä selviämistä sekä sosiaalisia taitoja. Toimintakeskuksen asiakkaat valitsee erityispalvelupäällikkö.
Työskentely toimintakeskuksessa on kuntouttavaa työtoimintaa. Työ- ja päivätoiminta ylläpitää toimintakykyä ja tukee asiakkaiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, tasavertaisuutta ja yhteistyötä.
Toimintakeskuksessa tehdään mm. käsitöitä ja alihankintatöitä. Toimintakeskus etsii asiakkailleen myös avotyöpaikkoja. Avotyöntekijät työskentelevät avustavissa tehtävissä kaupungin toimipisteissä ja yksityisissä yrityksissä.
Hovipajan yhteydessä toimii myymälä, jossa on myynnissä Hovipajan omia tuotteita.

Hovipaja

Myymälä on avoinna arkisin klo 9–14.

Yhteystiedot:
Työtoiminta p. 040 488 6219 ja
päivätoiminta p. 040 488 3970

Käyntiosoite: Tulkkilantie 4, 32800 Kokemäki

Toimintakeskus Toimari
Käyntiosoite: Kuusimäkeläntie 1,
27100 Eurajoki

Kuvaus tulossa myöhemmin.

Yhteystiedot

 • Tommi Niemi, vastaava ohjaaja, p. 044 431 2670
 • Henkilökunta: p. 044 312 4773 tai p. 044 312 4442

Asumisyksikkö Kirsikkakoti
Käyntiosoite: Vuolletie 1 A,
32800 Kokemäki

Asumisyksikkö Kirsikkakodin asumista järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Asumisyksikkö Kirsikkakoti tarjoaa ympärivuorokautisen, kodinomaisen vaihtoehdon kahdeksalle asukkaalle. Tehostetussa palveluausmisessa tarvitsee paljon apua, hoitoa, ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan.

Kirsikkakoti sijaitsee Kokemäellä Vuollekodin kiinteistössä. Kirsikkakodilla on oma piha ja sisäänkäynti Vuolletieltä. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka he saavat itse kalustaa. Yhteisiä tiloja ovat olo- ja ruokahuone, sauna- ja pesutilat sekä inva-wc.

Asumisessa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, tasavertaisuutta ja kehitysvammaisen hyvää elämänlaatua. Päivät rytmittyvät erilaisten arjen askareiden ja kodin ulkopuolisten tapahtumien sekä harrastusten mukaan. Arkisin asukkaat osallistuvat päivä- ja työtoimintaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

 • Yhteystiedot: puhelin 040 488 6218

Asumisohjaus
Asumisohjauksessa tarjotaan tukea, apua ja ohjausta itsenäisesti omissa kodeissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille. Tuen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Asumisohjausta on saatavana arkipäivisin Kokemäen kaupungin alueella.

 • Yhteystiedot: Asumisohjaaja Eija Mäkitalo p. 040 488 6217

Kuntoutusohjaus
Kessoten alueella toteutetaan kehitysvammaiselle henkilölle palveluntarpeen arvioinnin mukaan kuntoutusohjausta.

 • Kuntoutusohjaaja Katja Anttila p. 044 312 4466
  Soittoaika ma-ke ja pe klo 9– 10

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu
Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti asiakkaan itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen, omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoista ja edistävät toimintakykyä. Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan taloudellinen tilanne. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tuen palveluun.

Kaikkien työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kessote.fi

Postiosoite:
Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Soittoaika: ma-ke ja pe klo: 9-10.00

Koskela, Kaisa
johtava sosiaalityöntekijä
Puhelin: 044 906 7556

Katja Anttila
Kessoten alueen kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja
Puhelin: 044 312 4466

Eurajoki

Katri Peltonen
vammaispalvelujen koordinaattori
Kehitysvammahuollon palvelut
Kessoten alueen vastaanottotoiminta ja erityishuolto-ohjelmat
Puhelin: 044 312 4280

Marjamäki, Teea
sosiaaliohjaaja
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut / entisen Eurajoen kunnan alue
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu / entisen Eurajoen kunnan alue
Puhelin: 044 906 7561

Nikula-Häkli, Tuula
sosiaaliohjaaja
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut / entisen Luvian kunnan alue
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu / entisen Luvian kunnan alue
Puhelin: 044 906 7554

Toimintakeskus Toimari
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta sekä erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Tommi Niemi
vastaava ohjaaja
Puhelin: 044 431 2670

Henkilökunnan puhelin: 044 312 4773 tai p. 044 312 4442
Käyntiosoite: Kuusimäkeläntie 1, 27100 Eurajoki
Olli Koski
neuropsykiatrinen valmentaja
Puhelin: 044 312 4299

Harjavalta

Katja Kaski
vs sosiaaliohjaaja
Kehitysvammahuollon palvelut
Puhelin: 044 432 5207

Nikula-Häkli, Tuula
sosiaaliohjaaja
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu
Puhelin: 044 906 7554

Kokemäki

Tiina Ketonen
vammaispalvelun palveluohjaaja
Kehitysvammahuollon palvelut
Hovipajan ja Kirsikkakodin lähiesimies.
Puhelin: 040 488 6228

Marjamäki, Teea
sosiaaliohjaaja
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu
Puhelin: 044 906 7561

Toimintakeskus Hovipaja
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta.
Puhelin: työtoiminta 040 488 6219 ja päivätoiminta 040 488 3970
Käyntiosoite: Tulkkilantie 4, 32800 Kokemäki

Asumisyksikkö Kirsikkakoti
Tehostetun palveluasumisen asumisyksikkö

Puhelin: 040 488 6218
Käyntiosoite: Vuolletie 1 A, 32800 Kokemäki

Eija Mäkitalo
asumisohjaaja
Puhelin: 040 488 6217

Nakkila
Katja Kaski,
vs sosiaaliohjaaja
Kehitysvammahuollon palvelut / Harjavalta ja Nakkila
Puhelin: 044 432 5207

Nikula-Häkli, Tuula
sosiaaliohjaaja
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen palvelu
Puhelin: 044 906 7554

Lomakkeet