Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea selvitä yksin. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lasten ja perheiden ongelmia pyritään ehkäisemään ja puuttumaan ongelmiin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sijaishuolto

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.
Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä.

Jälkihuolto

Lapsella ja nuorella on oikeus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiselle sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös muissa tilanteissa, mikäli sen arvioidaan olevan nuoren edun mukaista.

Jälkihuollossa tuetaan lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii yhteisestä jälkihuoltosuunnitelman laatimisesta.

Lastensuojelun avohuolto

 • johtava sosiaalityöntekijä Anne Tuomikanta 044 747 5822
 • sosiaalityöntekijä Anna Väisänen 044 432 5433
 • sosiaaliohjaaja Nina Pöllänen 044 432 5249
 • sosiaalityöntekijä Anna Nurmela 040 488 6224
 • sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie 040 488 6223
 • sosiaaliohjaaja Marika Ketonen 040 488 3966
 • sosiaalityöntekijä Annaleena Korpela 044 747 5824
 • sosiaalityöntekijä Anna Mäntynen 044-431 2744
 • sosiaaliohjaaja Johanna Levola 044 747 5838
 • sosiaaliohjaaja Anni Ranne 044 431 2512

Sijais- ja jälkihuollon tiimi

 • johtava sosiaalityöntekijä Anne Tuomikanta 044 747 5822
 • sosiaalityöntekijä Heidi Hiljanen 044 312 4359
 • sosiaalityöntekijä Terhi Urpo 044 432 5437
 • sosiaaliohjaaja Raija Sarkki 040 488 6226

Lomakkeita

Henkilötietojen tarkastaminen