Siirry sisältöön

Kotiin annettavat palvelut ja ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut

Tuemme ikäihmisten kotona selviytymistä järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kartoitamme avun- ja palvelutarpeen kotikäynnillä. Otamme huomioon ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja tämän omaisten kanssa.

Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus

Palveluneuvontaan otetaan yhteyttä, kun ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Kessoten tarjoamista palveluista, yksityisistä tarjolla olevista palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan.

Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen.

  • Palveluneuvoja puhelin 044 450 3500 arkisin klo 9-15
  • email: palveluneuvonta@kessote.fi

Palveluohjaajat avustavat seuraavissa asioissa kun tarvitset apua:

  • tietoa kotiin tuotettavista palveluista
  • apua erilaisten hakemusten täyttämisessä
  • tietoa haettavissa olevista ikäihmisten etuuksista
  • palveluntarpeen arvioinnista tai hyvinvointia edistävästä kotikäynnistä

Palveluohjaajat vastaavat ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnista. Heihin otetaan yhteyttä uusissa asiakastapauksissa ja palvelutarpeen muuttuessa. Palveluohjaajat päättävät kotiin annettavista tukipalveluista. Heidät tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla, asioimalla paikan päällä tai ajanvarauksella.

Kessoten palveluohjaajat

Minna Kuusisto
palvelukeskus Jokisimpukka Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki
puh. 044 312 4357 klo 9-14 (arkisin)

Alice Honkiniemi
vanhainkoti Hopearanta, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta
puh. 044 432 5269 klo 9-14 (arkisin)

Tarja Mäntyniemi
palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
puh. 040 488 6295 klo 9-14 (arkisin)

Suvituulia Koivu
palvelukeskus Hyppinki, Penttiläntie 2, 29250 Nakkila
puh. 044 747 5976 klo 9-14 (arkisin)


Kotiutuskoordinaattorit

Kotiutuskoordinaattorit toimivat yhteyshenkilönä sairaaloiden välillä kotiutettavan asiakkaan asioihin liittyen. He myös koordinoivat lyhytaikaishoidon jaksoja sekä osallistuvat asiakkaan palvelutarpeen arviointiin.

Kessoten kotiutuskoordinaattorit

Hanna Leskinen
palvelukeskus Jokisimpukka ja Eurajoen terveyskeskussairaala, Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki
puh. 044 312 4319 klo 9-14 (arkisin)

Tanja Laine
vanhainkoti Hopearanta, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta
puh. 044 432 5527 klo klo 9-14 (arkisin)

Johanna Mäntylä
palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
puh. 040 488 3913 klo 9-14 (arkisin)

Suvituulia Koivu
palvelukeskus Hyppinki, Penttiläntie 2, 29250 Nakkila
puh. 044 747 5976 klo 9-14 (arkisin)

Sarita Björkman
Harjavallan terveyskeskussairaala, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta
puh. 044 906 7630 klo 9-14 (arkisin)


Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon työ tapahtuu asiakkaiden omissa kodeissa. Hoitotyö kotihoidossa on itsenäistä ja haastavaa vaatien monialaista osaamista. Tuemme asiakkaan itsenäistä ja turvallista kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Asiakkaat ovat pääasiassa ikäihmisiä, joiden toimintakyky on joko pysyvästi tai tilapäisesti laskenut. Asiakkaat tarvitsevat joko kotihoidon tukipalvelujen järjestämistä tai päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoidon toimipisteet sijaitsevat kunnittain.

Kessoten kotihoidon esimiehet

Eurajoki ja Luvian alue (palvelukeskus Jokisimpukka Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki)
Katri Einmaa puh. 044 431 2741

Harjavalta (vanhainkoti Hopearanta, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta)
Minna Silvennoinen puh. 044 432 5255

Kokemäki (palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki)
Kaarina Kivenmaa puh. 040 4886 229

Nakkila (palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7, 29250 Nakkila)
Tarja Kuvaja puh. 044 747 5855

Ikääntyneiden palveluasuminen
Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joiden päivittäisistä toimista selviytyminen edellyttää useita hoivakäyntejä vuorokaudessa ja /tai asumisolot eivät mahdollista kotona asumista. Asiakas kuitenkin selviytyy yksin asumisesta eikä tarvitse jatkuvaa, ympärivuorokautista valvontaa. Avun tarve ajoittuu lähinnä päivä- ja ilta-aikaan. Hoivapalvelun tuottaa kotihoito. Asukkaat voivat halutessaan valmistaa itse ateriansa tai ruokailla palvelutalossa.

Kodinhoidollisiin toimiin, kuten esim. pyykkihuoltoon asiakkaalla on mahdollisuus saada tukipalvelua. Kotihoito tukipalveluineen on aina ensisijainen vaihtoehto, jonka onnistuminen tulee olla arvioitu ja kokeiltu ennen palveluasumiseen hakeutumista. Hakemuksen palveluasumiseen voi jättää oman palvelualueen palveluohjaajalle tai kotihoidolle välitettäväksi SAS-työryhmän käsittelyyn.

Omaishoidon tuki
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajana voi olla puoliso, omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Omaishoidon tuki myönnetään myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan toimintakykyyn sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.

Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta omaishoitajaksi soveltuva. Hänen tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen määrään. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin.

Kessoten omaishoidon palveluohjaajat

Marita Lappi (palvelukeskus Jokisimpukka, Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki)
puh. 044 312 4929 klo 9-14 (arkisin)

Teija Taipalus (Nakkilan kunnantalo, Porintie 11, 29250 Nakkila)
puh. 044 747 5988 klo 9-14 (arkisin)


Kuntouttava päivätoiminta
Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisen toimintakykyä niin, että kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään. Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on toimintakyvyn heikentymistä ja kotona selviytymisen haasteita.

Kuntouttava päivätoiminta tukee toimintakyvyn eri osa-alueita, kuten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja ajattelutoimintoihin liittyvää toimintakykyä. Päivätoimintaa järjestetään kaikkien kuntien alueilla.

Palveluohjaajat antavat lisätietoa päivätoimintaan hakeutumisesta.

Ikäihmisten neuvontapuhelin

Palvelee arkisin klo 9–15.

Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kessote.fi (ilman ääkkösiä ja erikoismerkkejä).

Kotiin annettavista palveluista ja ikääntyneiden varhaisen tuen palveluiden kokonaisuudesta vastaa avopalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo, p. 040 488 6296. Hänen toimistonsa on Vanhainkoti Hopearannassa, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta.

Tiedote: Asiakasmaksulain uudistus toi muutoksia säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksuihin 1.7.2021 alkaen


Huoli-ilmoitus ikääntyneestä

Kuka tahansa ikääntyneen tilanteesta huolestunut henkilö voi tehdä huoli-ilmoituksen / vanhustensuojeluilmoituksen. Pelkkä huoli riittää ilmoituksen tekemiseen.

On syytä huolestua, jos ikääntynyt ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan. Syynä ilmoituksen tekoon saattaa olla myös se, ettei ikääntynyt saa riittävää hoitoa, on kohdannut laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua.

Ilmoituksen tekeminen
Huoli-ilmoituksen / vanhustensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai tulostettavalla lomakkeella. Sen voi tehdä halutessaan nimettömänä. Työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen ilmoitus.​


Henkilötietojen tarkastaminen