Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Omaisen potilaskertomustiedot

Potilasasiakirjat ovat salaisia

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säätää, että potilasasiakirjoissa olevat tiedot täytyy pitää salassa. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille muuten, kuin erityistapauksissa. Potilasasiakirjoja saavat lukea vain ne ihmiset, jotka hoitavat potilasta. Laki määrittelee, että myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä potilasasiakirjojen tietoja saa luovuttaa heille.

Omaiset saavat potilasasiakirjojen tietoja vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Avohoidon puolella asioidessa hoitotietoja annetaan omaiselle vain potilaan kirjallisella valtakirjalla tai maistraatin edunvalvontapäätösasiakirjoilla, jotka on oltava asioitaessa aina mukana. Terveyskeskussairaalassa suostumus pyydetään kirjallisesti, hoitojaksokohtaisesti. Hoitohenkilökunnan työn sujuvoittamiseksi toivotaan, että yksi omainen hoitaa yhteydenpidon sairaalaan.