Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Miten käsittelemme tietojasi Kessotessa?

Kessote järjestää Keski-Satakunnan alueella perusterveydenhuollon palvelut. Tallennamme henkilö- ja hoitotietojasi potilasrekisteriimme. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, suojaamme tiedot lain vaaatimalla tavalla sekä muun muassa tietotekniikan avulla. Kerromme tällä sivulla tarkemmin:

 • miksi keräämme tietoja
 • mitä tietoja keräämme
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • millaisia oikeuksia sinulla on
 • ketkä vastaanottavat tietojasi
 • miten suojaamme henkilötietoja
 • mistä voit tilata potilastietojasi

Miksi keräämme tietojasi?

Käyttäessäsi palvelujamme, keräämme tietosi potilasasiakirjoihin. Keräämäämme tietoa käytetään hoitosi laadun varmistamiseen ja hoitosi järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä toiminnan tilastointiin, laskutukseen, opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Lait ja asetukset

Tietojesi käsittely perustuu lakeihin ja asetuksiin, kuten:

 • terveydenhuoltolaki
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
 • erikoissairaanhoitolaki
 • mielenterveyslaki
 • tietosuojalaki ja EU:n tietosuoja-asetus
 • arkistolaki
 • laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

Mitä tietoja sinusta keräämme?

Kun olet potilaana meillä, keräämme sinusta ainoastaan tarvittavat ja välttämättömät tiedot, joita ovat muun muassa,

yksilöinti- ja yhteistiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • kotikunta
 • osoite
 • puhelinnumero
 • yhteyshenkilön tiedot
 • tarvittavat sosiaalitiedot

neuvontaasi, hoitoasi ja tutkimistasi varten:

 • hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot
 • lääketieteelliset riskitiedot
 • potilaan toimintakykyä koskevat tiedot (RAVATAR)
 • annetut todistukset ja vapaamuotoisena kirjoitetut lausunnot
 • potilaskertomustiedot
 • tutkimustiedot

Hoidon maksajaa ja maksun määräytymistä koskevat tiedot.

Suostumuksellasi keräämme hoitosi ja tutkimisesi kannalta tarpeellisia tietoja muilta hoitolaitoksilta, tutkimuslaitoksilta, kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöitä. Keräämme hoitoosi liittyviä tietoja, jotka on meille lähetetty.


Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme potilastietojasi lain edellyttämän ajan. Potilastietojen säilytysajat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista.


Millaisia oikeuksia sinulla on?

Oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä. Voit olla yhteydessä potilasasiamieheen tai tietosuojavastaavaan, jos haluat enemmän tietoa kuin mitä tällä sivulla on kerrottu.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on talletettu tai saada vahvistus siitä, ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Pääsääntöisesti voit hakea tietonsi OmaKannasta. Vastaanotolla työntekijä voi pyynnöstä tulostaa sinulle hoitoosi liittyvät kirjaukset. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastusoikeus ja käyntikerran kirjausten luovuttaminen ovat eri asioita.

Tarkastusoikeuden sisältö:

 • sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteritiedot
 • huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot. Huomioon otetaan, onko alaikäinen käyttänyt kielto-oikeuttaan tietojen antamisessa huoltajalleen
 • tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa
 • ulkopuolisella ei ole tarkastusoikeutta, vaikka häntä koskevia tietoja voi olla tallennettuna rekisteröityä koskeviin tietoihin


Huomioithan, että lain mukaan voimme luovuttaa sinulle vain Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän rekisterissä muodostuneita tietoja. Muut tiedot pitää pyytää siitä toimintayksiköstä, minkä rekisterissä ne ovat muodostuneet. Näet muissa yksiköissä muodostuneet tiedot myös Omakannasta siitä alkaen, kun ko. yksiköt ovat liittyneet potilastiedon arkistoon. Jos tarkastusoikeus evätään, saat kirjallisen todistuksen kielteisestä päätöksestä. Tietosuojalain 34§:ään perustuvasta syystä voit lukea lisää Finlex.fi-verkkosivulta.

Oikeus tiedon oikaisuun

Sinulla on oikeus vaatia, että virheellinen tieto oikaistaan. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Oikaistavasta tai täydennettävästä tiedosta tulee tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Voit käyttää siihen alla olevaa valmista lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja halutut, yksilöidyt, potilastiedot (hoidonaihe/ajanjakso).

Satakunnan hyvinvointialueen virheen oikaisuvaatimuksen löydät täältä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Potilastietojesi säilyttäminen perustuu lakiin. Siksi sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista.

Oikeus vaatia tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen

Potilastietojen säilyttäminen järjestelmässämme perustuu lakiin. Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojasi siirrettäväksi toiseen järjestelmään.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta puhutaan silloin, jos ulkopuolinen taho murtautuu tietojärjestelmäämme ja tietosi voivat joutua vääriin käsiin.
Jos ulkopuolinen taho saa tietoja, joista voi olla sinulle haittaa, ilmoitamme sinulle siitä viipymättä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötiedot ja arkaluontoiset tiedot.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan lakia. Valituksen voit tehdä tietosuojavaltuutetulle. Asiasta lisää Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla.

Oikeus potilasrekisterin käyttölokitietoihin

Sinulla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tietojasi terveydenhuollossa tai kenelle sinua koskevia tietoja on luovutettu. Sinulla on myös oikeus saada tietää perustelut tietojesi käytölle tai luovutukselle. Oikeudestasi säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007). Lokitiedot luovutetaan kahdelta viimeisimmältä vuodelta, ellei sitä vanhempien tietojen saamiseen ole erityistä syytä. Voit käyttää siihen alla olevaa valmista lomaketta tai kirjoittaa vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja halutun palvelun lokitiedot.

Satakunnan hyvinvointialueen lokitietojen tarkastuspyynnön löydät täältä.


Ketkä vastaanottavat tietojani? Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Potilasasiakirjoihisi sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusuhteen päätyttyä. Jos luovutamme tietojasi eteenpäin, se perustuu lakiin, suostumukseesi tai sopimuksiin.

Lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietojani

Tietojasi luovutetaan silloin, jos jokin laki meitä siihen velvoittaa. Luovutamme potilastietojasi seuraaville tahoille:

 • Kansalliseen terveysarkistoon, eli Kanta-palveluun (reseptit, terveystiedot)
 • Satakunnan alueen yhteisrekisteriin. Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää rekisterissä olevia potilastietoja hoitaessaan sinua. Rekisteristä katsotaan vain hoitosi kannalta tarpeellisia tietoja.
 • Voit halutessasi kieltää tietojesi näkyminen muille, tällöin tietosi eivät näy muissa organisaatioissa eikä Potilastiedon arkistossa (Kanta).
 • Terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin, joita käytetään tutkimuksiin, suunnitteluun ja tilastointiin.
 • Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin. Esimerkiksi sinua edustava vakuutusyhtiö. Tietojen pyytäjän on kerrottava tarkasti, mitä pyyntö koskee ja mihin lakiin tietojen luovutus perustuu.
 • Jos sinulla on maksuhäiriöitä, voimme luovuttaa laskuihisi liittyvät tiedot perintätoimenpiteiden hoitajalle.

Potilastietojen luovuttaminen sinun suostumuksellasi

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain sinun nimenomaisella suostumuksella tai lakisääteisellä perusteella:

 • Sinä tai laillinen edustajasi pyydätte tietojesi luovutusta omalle lääkärille, lähetteen tehneelle lääkärille tai jatkohoitopaikkaan.
 • Toinen hoitopaikka, vakuutusyhtiö tai terveydenhuollon ammattilainen pyytää tietojasi.

Emme luovuta tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman suostumustasi.


Miten tietosi suojataan?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä, niitä voivat lukea vain ne työntekijät, jotka osallistuvat hoitoosi. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusuhteen päätyttyä.

ATK:n avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmäärityksillä ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Järjestelmän salasanat on vaihdettava määräajoin. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen avulla tietosuojan seuranta- ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu kuntayhtymän tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Osastoilla ja poliklinikoilla olevat paperiset potilastiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja –asetuksen mukaisesti potilaskohtaisiin kansioihin. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietosuojaohjeistuksilla.


Mistä voit tilata potilastietojasi?

Jos tarvitset kopioita omista potilaskertomuksistasi, saat niitä

Satakunnan hyvinvointialueen henkilötietojen tarkastuspyynnön löydät täältä.


Lue lisää Omat potilaskertomustiedot.