Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Asiakasmaksulain uudistus toi muutoksia säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksuihin 1.7.2021 alkaen

Asiakasmaksulaki (1201/2020) uudistui 1.7.2021 alkaen ja tällä oli vaikutusta myös joihinkin Kessotessa aiemmin vahvistettuihin asiakasmaksuihin ja maksuperusteisiin.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.5.2021 § 62 asiakasmaksulain mukaisia muutoksia asumispalvelujen ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksuihin. Muutokset tulivat voimaan 1.7.2021 alkaen.

Uudistuksen myötä asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa (ei-ympärivuorokautinen) maksut määräytyvät nyt yhdenmukaisin perustein. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen (ympärivuorokautinen) maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein.

Kessotessa pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen osalta muutokset koskevat pääosin uusia vähennyksiä, jotka huomioidaan asiakasmaksua määrättäessä. Asiakasmaksu (85 % nettotuloista) ja käyttövarojen osuudet säilyvät ennallaan, mutta aterioita ei huomioida erikseen, vaan ne sisältyvät hoivaan. Vuokra peritään erikseen ja asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki. Asiakasmaksua määrättäessä vähennyksenä huomioidaan jatkossa edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun palkkio sekä asiakkaan lääkekuluja. 

Pitkäaikaiseen asumispalveluun (tavallinen tai tehostettu palveluasuminen) siirtyvän asiakkaan tuloista vähennetään jatkossa todellisia asumismenoja, kuten omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta.

Säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen tavallisen palveluasumisen osalta muutokset koskevat tulorajoja ja maksuprosentteja. Lisäksi säännöllisen kotihoidon maksua määrättäessä huomioidaan vähennyksenä edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena.

Uusi laki korostaa myös asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Kunnalla/kuntayhtymällä on velvollisuus antaa asiakkaalle tieto mahdollisuudesta hakea maksun alentamista ja perimättä jättämistä. Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 

Julkaisupäivä